Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de E-scooterandmore.nl
webshop. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van E-scooterandmore.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. E-scooterandmore.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van derden niet door E-scooterandmore.nl erkend.
1.4 E-scooterandmore.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en
voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal E-scooterandmore.nl bestellingen tenminste
binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van E-scooterandmore.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door E-scooterandmore.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging
aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druken zetfouten wordt geen aansprakelijkheid ontleend.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% of 9% BTW.
3.4 Alle kortingen aangegeven in de verschillende abonnementsvormen gelden alleen voor accessoires
en onderdelen of anders vermeld bij de individuele artikelen.
3.5 Combinaties van kortingen zijn niet mogelijk. De hoogst vermelde korting is leidend.

4. Zichttermijn/ herroeping recht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen of Afstand (Artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van de reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan E-scooterandmore.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij E scooterandmore.nl. Na deze schriftelijke melding heeft de afnemer 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd (binnen 14 dagen na schriftelijke toestemming), bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zake dient te geschieden, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien de zaken bij de afnemer niet bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, draag E-scooterandmore.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroeping recht geldt niet voor:

  • Goederen waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Op maat gemaakte scooters ( niet standaard ) vallen onder deze regel.
  • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • Producten die verhuurd en/of geleased worden en waarvoor een apart huur/lease contract voor is opgemaakt.

4.3 Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door
middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons. U
kunt het formulier vinden in bijlage I.
4.4 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met
een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.
4.5 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij E scooterandmore.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van E-scooterandmore.nl. E-scooterandmore.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 E-scooterandmore.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 E-scooterandmore.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.
Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 E-scooterandmore.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in de redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van E-scooterandmore.nl komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Escooterandmore.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan E-scooterandmore.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Escooterandmore.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan E-scooterandmore.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van
de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door E-scooterandmore.nl gegrond worden bevonden, zal E-scooterandmore.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van E-scooterandmore.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van E-scooterandmore.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van E-scooterandmore.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van E-scooterandmore.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm
dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet of is niet van toepassing, indien:
6.5.1 Zolang de afnemer jegens E-scooterandmore.nl in gebreke is.
6.5.2 De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren.
6.5.3 De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van E-scooterandmore.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
6.5.4 De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.6 Garantie is op basis van “carry-in”. Dit wil zeggen dat wanneer men gebruik wil maken van de garantie het gekochte dient aan te bieden via de post of komt langsbrengen zodat wij kunnen bepalen of het onder de garantievoorwaarden valt. Mocht het geen garantie zijn dan zijn alle bijkomende kosten voor u rekening. Ook de retour-zendkosten zijn voor uw rekening. Mocht er spraken zijn van garantie dan zal datgene gerepareerd worden op kosten van ons.

6.7 Garantie is niet overdraagbaar, alleen de eerste koper krijgt fabrieksgarantie

7. Aanbiedingen
7.1
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt E-scooterandmore.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden E-scooterandmore.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van E-scooterandmore.nl gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7.5 E-scooterandmore.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen E-scooterandmore.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling in opdracht door E-scooterandmore.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 E-scooterandmore.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of vooruitbetaling.
8.3 E-scooterandmore.nl is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of door een creditcard. Op basis van deze controle kan E-scooterandmore.nl een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan E-scooterandmore.nl als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. E-scooterandmore.nl betaald in dit geval de rembourskosten.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1
Alle afbeeldingen; foto’s; tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van E-scooterandmore.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot de schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.Overmacht
10.1 E-scooterandmore.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van E-scooterandmore.nl alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 E-scooterandmore.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is E-scooterandmore.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien E-scooterandmore.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft

11. Aansprakelijkheid
11.1 E-scooterandmore.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 E-scooterandmore.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen die door een externe transporteur zijn vervoerd. Wanneer E-scooterandmore.nl word gevraagd om het voertuig op te laten halen dan wel te laten brengen is dat puur een service naar de eindklant. Geldend zijn de Algemene Vervoerscondities 2002.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door E-scooterandmore.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij E-scooterandmore.nl zolang de afnemer vorderingen van E-scooterandmore.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van E-scooterandmore.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door E-scooterandmore.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitrusting worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan E-scooterandmore.nl of een door E-scooterandmore.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin E-scooterandmore.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht E-scooterandmore.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan E-scooterandmore.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen E-scooterandmore.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij E-scooterandmore.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Aansprakelijkheid
14.1 E-scooterandmore.nl stelt alles in het werk om de diensten van E-scooterandmore.nl zo goed mogelijk te verlenen.
14.2 De aansprakelijkheid van E-scooterandmore.nl is altijd beperkt tot het bedrag waarvoor E-scooterandmore.nl is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking word verleend. Het gaat hierbij uitsluitend om aansprakelijkheid voor de kosten en schade die een direct gevolg zijn of direct verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. E-scooterandmore.nl is niet aansprakelijk voor indirecte kosten of indirecte schade.

15. Betaling
15.1 De buitengerechtelijke kosten worden bij deze gefixeerd op 7,5% van de vordering inclusief lopende rente met als minimum € 50,- zolang E-scooterandmore.nl zelf met incasso werkzaam is en op 15% van de vordering inclusief lopende rente met als minimum € 100,- indien E-scooterandmore.nl voor de incasso een derde inschakelt.

16. Klachtenregeling
16.1
De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij E-scooterandmore.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
16.3 Bij E-scooterandmore.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door E-scooterandmore.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
16.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot E-scooterandmore.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
16.6 Een klacht schort de verplichtingen van E-scooterandmore.nl niet op, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
16.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door E-scooterandmore.nl, zal de E-scooterandmore.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Bedrijfsgegevens
E-scooterandmore.nl is een onderdeel van Scootmobiel & more v.o.f. gevestigd te Crutserveldweg 5, 6416AD Heerlen

Inschrijving Kamer van Koophandel
Scootmobielandmore.nl: Ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer: 74102931

BTW Nummer:
NL859773152B01

Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld door E-scooterandmore.nl hier kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele drukfouten. E-scooterandmore.nl behoudt het recht de voorwaarden te wijzigen, deze zullen bekend gemaakt worden op de website. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
(c) 2012 – 2021 Scootmobiel & More